Khamis, 22 Januari 2015

KEMAHIRAN ABAD KE-21

KEMAHIRAN ABAD KE-21:

1. Apakah kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran yang ada dalam Kemahiran Abad ke-21?
• Kemahiran pembelajaran dan inovasi (Learning and innovation skills)
• Kemahiran maklumat, media dan teknologi (Information, media and technology skills)
• Kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career skills)

2.  Apakah elemen-elemen yang terkandung dalam Kemahiran Abad Ke- 21?
• Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation)
• Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah (Critical Thinking and Problem Solving)
• Komunikasi dan Kolaborasi (Communication and Collaboration)
• Literasi Maklumat (Information Literacy)
• Literasi Media (Media Literacy)
• Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK) (ICT (Information, Communications and Technology) Literacy)
• Fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri (Flexibility and Adaptability)
• Berinisiatif dan Mempunyai Haluan Diri (Initiative and Self-Direction)
• Kemahiran Sosial dan Antara Budaya (Social and Cross-Cultural Skills)
• Produktiviti dan Akauntabiliti (Productivity and Accountability)
• Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)

3.  Apakah ciri-ciri guru abad ke-21?

• menguasai subjek (kandungan kurikulum)
• mahir dan berketerampilan dalam pedagogi (pengajaran & pembelajaran)
• memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka
• memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology)
• memiliki kemahiran kaunseling
• menggunakan teknologi terkini

4.  Apakah ciri-ciri murid abad ke-21?
• Berupaya membuat hubung kait
• Bijak menyoal
• Yakin berkomunikasi
• Mengambil risiko
• Dahaga akan ilmu
• Ingin tahu
• Menjana idea
• Fleksibel
• Tidak berputus asa
• Mendengar dan membuat refleksi
• Berkemahiran kritis
• Menguasai kemahiran literasi
• Berani mencuba
• Mampu berfikir sendiri
• Membuat inisiatif
• Mampu bekerja dengan orang lain
• Membuat perubahan
• Berintegriti
• Berkeperibadian tinggi